De interés para todos aquellos que tenéis tierras y no las cultiváis o están abandonadas.-

Aprobada a Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia .
A Lei trata de evitar o abandono de terras agrarias.
O proxecto trata de axilizar os procesos de concentración parcelaria. Busca tamén reducir o abandono de terra e promover o seu uso, para o que establece sancións e incentivos fiscais.
O Parlamento galego aprobou a Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia, un proxecto que busca axilizar os procesos de concentración parcelaria, que se pasan a chamar de reestruturación parcelaria. A iniciativa parte tamén co obxectivo de reducir o abandono da terra en Galicia, para o que establece sancións e incentivos fiscais que promovan o uso ou arrendamento das parcelas agrarias. O proxecto saiu adiante só cos votos do grupo popular, en tanto a oposición votou en contra, molesta pola denegación de máis de 150 enmendas que presentaran á lei. 
As medidas máis coñecidas que inclúe a nova normativa tratan de fomentar a mobilidade de terras por dúas vías, as sancións contra superficies abandonadas e os incentivos fiscais ó arrendamento de fincas a persoas agricultoras profesionais.
Sancións ó abandono de terras
En canto ás sancións, a lei establece que a Administración poderá declarar como perímetros abandonados un conxunto de predios cando existan evidentes riscos de lumes forestais ou cando haxa demanda de terra agraria na zona. 
En tales casos, a Admnistración proporalle de oficio ós propietarios que poñan a producir a terra, que a arrenden ou que cedan o seu uso ó Banco de Terras. De non dar ningún destes pasos, o réxime sancionador –xa previsto na Lei de Mobilidade de Terras-inclúe multas entre os 300 e os 3.000 euros.  
Beneficios fiscais por arrendamento
O outro mecanismo co que se quere promover a mobilidade de terras agrarias é o dos incentivos fiscais, tanto en caso de herdanzas como de compravendas. Nas herdanzas, a transmisión das parcelas mediante venda ou arrendamento a unha explotación agrícola suporá deduccións do 99% no imposto de transmisións patrimoniais. O mesmo sucederá se as fincas se poñen a disposición do Banco de Terras. En ambos casos, o titular da parcela terá seis meses para facer a transmisión. O prazo mínimo de cesión das parcelas será de cinco anos. 
Para as compravendas, haberá tamén deduccións do 99%, tanto no caso de explotacións agrarias como no de parcelas soltas. Con estas medidas, a Administración trata fundamentalmente de evitar que os herdeiros con actividade non agraria deixen as parcelas abandonadas ou infrautilizadas.  
Reestruturación parcelaria
A Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia adica a maior parte do seu texto a definir os procesos que se seguirán nas reestruturacións parcelarias, que ata agora se viñan chamando concentracións parcelarias. A nova normativa aspira a simplificar e reducir o tempo de realización das parcelarias, que a miúdo viñan sendo proxectos farragosos que se dilataban en exceso no tempo.
Información completa en   www.campogalego.com


BANCO DE TERRAS
O Banco de Terras de Galicia é un instrumento creado pola Consellería do Medio Rural co que se pretende regular o uso e aproveitamento de fincas con vocación agraria, co dobre obxectivo de evitar o seu abandono e de poñelas a disposición de todas aquelas persoas que necesiten terra para usos agrícolas, gandeiros, forestais,de conservación da natureza e patrimonio ou outros usos de interese social. 
A función principal do Banco de Terras é a de dinamizar e mediar entre as persoas propietarias e aquelas que precisan terras, así como dar garantías, confianza e seguridade na xestión e no uso das fincas.
O Banco de Terras conta ademais co Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) no cal pode consultar en todo momento a través de Internet o estado dos seus expedientes así como as fincas que están incorporadas e dispoñibles para utilizar.

¿É vostede unha persoa que ten terras e non lles da aproveitamento / non as está a traballar? Consulte aquí o que lle pode ofrecer o Banco de Terras e os trámites a seguir para incorporar esas fincas ao Banco de Terras.

¿Necesita vostede terras para desenvolver o seu proxecto? Consulte aquí como pode solicitar a cesión de fincas que están incorporadas ao Banco de Terras de Galicia.

Para calquera dúbida pode vostede chamar ao teléfono 881 997 193.

Tamén pode enviar un correo electrónico ao enderezo: bancodeterras@xunta.es

Entradas populares de este blog

Pregón ... y pulpo! Primera tarde de prefiestas en Torbeo

"Siempre se trata de esa referencia cultural gallega, de Torbeo..." dice Rubén Rodríguez González que fundo y dirige en Nueva York el restaurante "Nai".-

Filomena Arias “..Probablemente la más importante curandera de Galicia”